09.10.2012
WRZEŚNIOWA PREMIERA KRÓLOWEJ ŚNIEGU W STADZIE KSIĄŻ
Zapraszamy na II pre­mierę spek­taklu KRÓLOWA ŚNIEGU, która od­bę­dzie się w nie­dzielę 16 wrze­śnia 2012 roku o godz. 18.00 w krytej ujeż­dżalni Stada Ogierów Książ. Spektakl zo­ba­czymy także w so­botę 15 wrze­śnia o godz. 19.00.

WRZEŚNIOWA PREMIERA KRÓLOWEJ ŚNIEGU

Królowa Śniegu

Zapraszamy na II pre­mierę spek­taklu KRÓLOWA ŚNIEGU, która od­bę­dzie się w nie­dzielę 16 wrze­śnia 2012 roku o godz. 18.00 w krytej ujeż­dżalni Stada Ogierów Książ. Spektakl zo­ba­czymy także w so­botę 15 wrze­śnia o godz. 19.00.

re­ży­seria i sce­no­grafia: Michał Borczuch
dra­ma­turgia: Aśka Grochulska
ko­stiumy i współ­praca sce­no­gra­ficzna: Dorota Nawrot
mu­zyka: Daniel Pigoński
tekst: Aśka Grochulska, Michał Borczuch
Na mo­ty­wach „Królowej Śniegu” H. CH. Andersena w tłu­ma­czeniu Bogusławy Sochańskiej.

KRÓLOWA ŚNIEGU” jest próbą zde­rzenia baśni i pa­ra­do­ku­mentu. Opowieść o Królowej Śniegu, ko­cha­jącej Gerdzie i chorym Kaju, dobru i złu wy­darza się wśród spo­łecz­ności po­lar­ników za­miesz­ku­ją­cych ta­jem­niczą stację ba­dawczą na Antarktydzie i po­zwala zmie­rzyć się z do­świad­cze­niem utraty.

Partnerem Spektaklu „KRÓLOWA ŚNIEGU” jest
Stado Ogierów Książ Sp. z o.o.

Spektakl grany jest w krytej ujeż­dżalni Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu,
ul. Jeździecka 1

Bilety na spek­takl "KRÓLOWA ŚNIEGU" do nabycia:

  • w kasie Teatru od wtorku do czwartku w go­dzi­nach od 8.00 – 18.00
  • w kasie Teatru w piątki od go­dziny 08:00 do 15:30

lub na go­dzinę przed roz­po­czę­ciem spek­taklu w Stadzie Ogierów Książ.

  

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl