23.09.2013
Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
Zaproszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013. Jednocześnie informujemy , że obligatoryjnym jest zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia podaną na stronie internetowej Spółki, co poświadczone musi zostać stosownym oświadczeniem oferenta.

 

Zarząd Spółki

Stado Ogierów Książ Sp. z o.o.

Ul. Jeździecka 3

58-306 Wałbrzych

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2013 metodą pełną oraz metodą wyrywkową. Każdy podmiot ubiegający się o badanie powinien złożyć dwie oferty - na badanie przeprowadzone metodą pełną oraz metodą wyrywkową.

Oferta musi zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestrów biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) biegłego rewidenta;

  2. Oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta oraz terminy przeprowadzonych badań);

  3. Oświadczanie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

  4. Cenę netto (+VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia metodą pełną oraz metodą wyrywkową;

  5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę;

  6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami składanych ofert.

  7. Informuję, że Spółka jest w trakcie trwania procesu inkorporacji, którego zakończenie planowane jest w roku 2013. W przypadku pomyślnego zakończenia w/w procesu Spółka nie przystąpi do umowy badania sprawozdania finansowego za rok 2013.

 

Oferty należy kierować na adres Spółki.

Termin składania ofert upływa z dniem: 07 października 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 840 58 60

lub biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl