21.10.2016
Przetarg na sprzedaż sprzętu.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu. Do sprzedaży oferujemy : - Prasa samozwijająca SIPMA CLASSIC 279/1,prasa samozwijająca SIPMA CLASSIC 279/1,przyczepa samozbierająca HTS 3104,taśmociąg typ SLG 12, przetrząsaczo-zgrabiarka typ 4211/2,przyczepa dwukonna BOCKMANN SDK 20, wóz biesiadny,wóz biesiadny

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’  w terminie do dnia 04.11.2016 r. do godziny 10 00 w sekretariacie Stada Ogierów Książ oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko, adres i nr  telefonu oferenta. 2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

Wadium można wpłacać od dnia 18.10.2016r. w godzinach od 9 00- 14 00, nie później jednak jak do godziny 9 00 w dniu 04.11.2016r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr. 84 1020 5138  0000  9402  0112  5228 , tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 07.11.2016r. o godzinie 10 00 w siedzibie Stada Ogierów Książ w przypadku ustalenia, że kilka oferentów zaoferowało tę samą cenę , prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.

Postąpienie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej.

Sprzęt można oglądać w dniach od 18.10.2016 do 04.11.2016 w godzinach od 9 00 do 13 00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695070671.

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.  

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl