25.09.2020
Regulamin aukcji koni prywatnej własności
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału i sprzedaży koni na aukcji, która odbędzie się 7 listopada 2020 r.

REGULAMIN AUKCJI KONI PRYWATNEJ WŁASNOŚCI
Książ, 7  listopada 2020

Warunki udziału i sprzedaży koni na aukcji

 1. Organizatorem aukcji jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany dalej Organizatorem.
 2. Miejscem prezentacji koni oraz aukcji w dniu 7 listopada 2020 r. jest Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych, będące zakładem Spółki, zwane dalej Stadem.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.
 4. Aukcja prowadzona będzie w systemie licytacji.
 5. Aukcja w formie licytacji prowadzona jest jawnie.
 6. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest odebranie numerka aukcyjnego oraz wpłacenie wadium w wysokości 500 zł. Wadium płatne jest w biurze zakładu Stada Ogierów Książ, w dniu poprzedzającym aukcję w godz. 7.00 - 15.00 lub w dniu aukcji od godz. 10.00 - 13.00.
 7. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego z koni przeznaczonych do sprzedaży, umieszczonego w katalogu.
 8. W przypadku wygrania licytacji wpłacone wadium zwrócone zostanie licytującemu, który zobowiązany jest do rozliczenia się za wylicytowanego konia z jego właścicielem. Organizator nie przyjmuje pieniędzy za wylicytowanego konia należącego do prywatnego właściciela.
 9. Aukcja jest dostępna dla koni rasy śląskiej oraz pozostałych ras we wszystkich grupach wiekowych.
 10. Koszt udziału w aukcji jednego prywatnego konia wynosi 150 zł.
  Kwota ta obejmuje:
   - koszty organizacyjne aukcji,
  - prezentacja konia w katalogu aukcyjnym,
  - boks (dostępny dla zgłoszonego konia od dnia 06.11.2020 od godz. 12.00 do dnia 07.11.2020 do godz. 20.00) Dłuższy pobyt konia w pensjonacie SO Książ do wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem, płatny wg cennika.
 11. Ostateczny termin zgłoszenia konia do aukcji jest 10 października 2020 r.
 12. Potwierdzeniem zgłoszenia konia do aukcji  jest dokonanie wpłaty wpisowego, najpóźniej do 10 października 2020 r. na konto OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. PL 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 w wysokości 150 zł  Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie konia do aukcji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz imię konia”.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. Covid-19). W takim przypadku koszt wpisowego zostanie zwrócony w kwocie 100 zł.
  50 zł jest to kwota za umieszczenie konia w katalogu aukcyjnym, który pomimo ew. odwołania aukcji cały czas dostępny będzie na stronie oraz Facebooku Stada Ogierów Książ, oraz w wersji papierowej z danymi kontaktowymi do właściciela konia.
 14. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego, jeśli koń zostanie wycofany z Aukcji przez Właściciela konia.
 15. Osoba zgłaszająca konia do sprzedaży jest jego wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem (w przypadku współwłaściciela zgłoszenia dokonują wszyscy współwłaściciele lub jeden ze współwłaścicieli za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli wyrażoną na piśmie). Prawo własności konia nie jest ograniczone roszczeniami innych osób.
 16. Konie przyjęte do sprzedaży zostaną umieszczone na liście koni na sprzedaż oraz w katalogu aukcyjnym, który w wersji elektronicznej zostanie udostępniony najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem aukcji na stornie www.stadoksiaz.pl www.ohz-kamieniec.pl     a także na Facebooku SO Książ oraz OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim.
 17. Właściciel konia zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi informacje dotyczące konia do dnia 10 października 2020 r. (rodowód, opis, zdjęcia- które zostaną umieszczone w katalogu). Zalecane zdjęcia: zdjęcie głowy oraz zdjęcie zootechniczne/ zdjęcie w ruchu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia konia.To czy zgłoszony koń jest zdrowy, wolny od wad zwrotnych oraz w przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie o stwierdzeniu źrebności leży po stronie Właściciela konia/ Kupującego.
 19. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licytacji, zgodnie z numerami aukcyjnymi w dniu 7 listopada o godzinie 14:00
 20. Prezentacja konia podczas trwania aukcji leży po stronie właściciela konia.
 21. Oferenci  mają prawo do samodzielnego oglądania koni przedstawionych w katalogu sprzedaży we wskazanych stajniach w dniu aukcji.
 22. W przypadku powstania sporu pomiędzy dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń będzie poddany ponownej licytacji, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 23. W przypadku braku sprzedaży konia podczas aukcji, wpisowe przechodzi na korzyść Organizatora.
 24. Wszelkie oficjalne informacje i poprawki ogłoszone przez prowadzącego mają moc korygującą.
 25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim uczestnikom imprezy należy w trakcie jej trwania bezwzględnie przestrzegać zaleceń związanych z pandemią COVID-19.
  Należy pamiętać o stosowaniu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, częsta dezynfekcja rąk) oraz zachowaniu dystansu społecznego minimum 2 m. Jeżeli nie czujesz się w pełni zdrowy lub masz objawy takie jak: kaszel, duszność, gorączka, zrezygnuj z przyjazdu.
 26. Zgłoszenie konia do licytacji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zgłoszenia na adres: marketing@stadoksiaz.pl

Regulamin PDF --->>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl