30.10.2020
Jesienna Aukcja Koni 7 listopada 2020 r. - ODWOŁANA. Sprzedaż koni będzie prowadzona w formie przetargu !
Z powodu wprowadzonych obostrzeń z tytułu panującej epidemi Covid 19 jesteśmy zmuszeni odwołać aukcję koni planowaną na 7 listopada 2020 r. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż koni.

Katalog Koni --->>>

Protokół z komisyjnej wyceny koni przeznaczonych do sprzedaży --->>>

Regulamin przetargu:

1.Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany dalej Organizatorem.

2.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.

3.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przez złożenie oferty akceptują warunki przetargu.

4.Przetarg koni przeprowadzony zostanie w formie przetargu ofert – zgłoszeń pisemnych.

5.Organizator nie pobiera wadium z tytułu złożenia oferty.

6 Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z numerem katalogowym, proponowaną cenę brutto konia oraz zobowiązanie się oferenta do zapłaty za konia w przypadku dojścia do transakcji nie później niż w dniu odbioru konia i nie później niż na 10 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku braku wpłaty w terminie do 10 dni od momentu ogłoszenia wyniku przetargu, sprzedawany koń przechodzi spowrotem na własność SO Książ i ponownie uczestniczny w konkursie ofert.

7.Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena zakupu konia.

8.Wprzypadku nadesłania na któregokolwiek z koni wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej, określonej w katalogu i na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo ich opiniowania przez powołaną przez siebie komisję. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy sprzedaży takiego konia za cenę niższą niż wywoławcza należy do Prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbko-wickim Sp. z o. o., który ma prawo dokonać wyboru takiej oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

10.Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres:
Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3,
58- 306 Wałbrzych
Drogą meilową na adres: malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl
lub złożyć osobiście w sekretariacie Stada.

11.Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania w stajniach koni przedstawionych do sprzedaży.

12.Otwarcie ofert będzie dokonywane w każdy czwartek.

13.Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostanie na stronach www.stadoksiaz.pl

 

Ceny wywoławcze:

1 og. REVLON-KSIĄŻ 2020r. Ryan xx – Arizona 8.000,

2 og. RABAN-KSIĄŻ 2020r. Renesans – Sabra 7.000,

3 og. HAJDUK-KSIĄŻ 2020r. Hutor – Egeria 6.000,

4 kl. IŁAWA-KSIĄŻ 2020r. Hutor – Izandra 3.000,

5 kl. FINLANDIA-KSIĄŻ 2020r. Romans– Forteca 2.000,

6 kl. LIGURIA-KSIĄŻ 2020r. Ryan xx – Lozanna 13.000,

7 kl. RAPSODIA-KSIĄŻ 2020r. Ryan xx – Rebelia 15.000,

8 kl VENUS MG 2020r. Dinar  - Volta   7.000,

9 kl ROZTERKA 2019r. Royal - Rosa 13.000,

10 og LINZ WBK 2019r.  Imbred- Lili 10.000,

11 kl. BRUGIA 2018r. Nowogródek xx – Brazylia 20.000,

12 kl. 2517GWł SYCYLIA 2017r. Narwik – Sardynia 22.000,

13 kl ERA 2005r. Arabetto - Ezyra 8.000,

14 og. BRALIN 2018r. Lokan – Brda 15.000,

15 og. BANGKOK 2018r. Rejent – Bazylea 15.000,

16 wał. DIEGO 2015r. Ramzes – Dafne 100.000,

17 wał. LUCYFER 2014r. Drab – Lotna 50.000,

 

 Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu 74 840 58 60.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl